Telefon

774036344

E-mail

kozorozik@seznam.cz

Otevírací doba

Po - Pá: dle objednání

Před masáží :

před masáží alespoň hodinu nejezte

Informace pro muže : Pánové, muži, chlapci….masáž je možná, pokud máte tzv.garanta či doporučení od přítelkyně, manželky, kamarádky, kamaráda – který pravidelně dochází. Děkuji za respekt.

Příprava na masáž :

Masáž je příjemná a relaxační záležitost, proto se nemusíte ničeho obávat. Každý člověk je jiný, jinak vnímavý, citlivý a jinak otevřený a tak je individuální přístup ke každému klientovi samozřejmostí.

Pokud chcete, abych se více zaměřila na určitou část těla, nebo je-li Vám některý z hmatů nepříjemný, sdělte mi to. Vše je o dohodě a komunikaci !

Pokud se Vám chce během masáže spát, přicházíte do stavu nejhlubší relaxace a regenerace, proto se spánku nebraňte. Není to důvod k přerušení masáže, ale naopak je to důkaz Vaší důvěry ke mě.

Pokud si nejste jistá/ý, zda můžete masáž vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu podstoupit, poraďte se nejdříve se svým lékařem.

Pokud máte možnost, osprchujte se teplou vodou – prokrvíte tělo, uvolníte se. Masážní oleje se také lépe vstřebají a účinek masáže se zvýší.

Před masáží si odložte šperky, hodinky, brýle, sepněte dlouhé vlasy, nemusíte si sebou na masáže brát ručníky, ani nic jiného… vše mám pro Vás nachystáno.

Masáže nejsou vhodné pokud :

jste nachlazení, nemocní(dechové potíže, rýma, kašel, teplota), zlomenina, menstruace

Účinky masáže :

stimuluje krevní oběh a lymfatický systém, hluboce relaxuje a harmonizuje.

Doporučení – pijte hodně čisté, neperlivé vody, podporuje dotoxikaci organismu.

Mohou se také projevit dozvuky masáže jako u ostatních přírodních léčení. Může dojít k mírnému zhoršení stavu, které je třeba hodnotit jako příznivé znamení, kdy tělo začíná vylučovat toxiny. Tento stav se přirozeně upraví. Alespoň dvanáct hodin po masáži je lépe se nekoupat a nesprchovat, účinky olejů budou déle působit. Pokud to však situace vyžaduje, potom je vhodné použít pouze čistou vodu bez mýdla, či jiných sprchových gelů.

Reflexologie nohy

je šetrná a účinná technika, která aktivuje přirozené léčebné síly organismu a přispívá k obnovení tělesné i duševní rovnováhy. Tělo se léčí samo – když dostane možnost. Terapií reflexních zón se vytvářejí základní předpoklady k prevenci a léčbě mnoha nemocí. Pomocí jemné reflexní masáže a stlačováním příslušných bodů na chodidle dochází k úlevě od bolesti, rozproudí se tok energie v těle a celkově se tak navodí pocit pohody a harmonie…těším se na Vás

(koupel nohou s vonnou solí, masáž šíje,diagnostika,masáž nohou olejem na míru)

ETICKÝ KODEX MASÉRA

Jako masérka se v rámci poskytování masérských, rekondičních a regeneračních služeb zavazuji dodržovat následující body kodexu, který vychází z Etického kodexu zdravotnického pracovníka nelékařských oborů i z mých vlastních zásad, pravidel a zkušeností.

1. OBECNÉ POJETÍ PROFESE MASÉRA

Fyzioterapeut masér – nižší zdravotnický pracovník – je povinen přistupovat ke své práci s veškerými odbornými schopnostmi, jimiž je vybaven, s vědomím profesionální odpovědnosti za podporu zdraví, prevenci nemocí, případně za obnovu zdraví a zmírňování bolesti.

V žádném případě nesmí klientovi sdělovat negativní zjištění ani vlastní předpoklady, musí mu však doporučit návštěvu lékaře, pokládá-li to za nezbytné a vyžaduje-li to jeho zdravotní stav.

V žádném případě nesmí zakazovat užívání léků, které byly klientovi předepsány lékařem, ani doporučovat jiné medikamenty.

Nesmí své schopnosti stavět nad znalosti lékařů.

Terapie je v závažných případech pouze doplňkovou péčí k odborné léčbě a doporučuje se spolupráce s lékařem klienta.

V rozsahu své odbornosti a pravomocí poskytuje klientovi informace, které mu pomáhají převzít spoluzodpovědnost za jeho zdravotní stav a případnou léčbu.

Snaží se při poskytování péče docílit vztahu založeného na důvěře, který ctí práva klienta, přičemž této důvěry nesmí jakkoli zneužít.

Dbá na udržování a zvyšování prestiže své profese, je odpovědný za kvalitu jím poskytované péče a za co nejvyšší odbornou úroveň svého vzdělávání.

Rozvíjí své profesní zaměření a rozšiřuje odbornou kvalifikaci.

Dodržuje veškeré zákony a hygienické požadavky, vztahující se k jeho profesi.

Provádí pouze ty služby, pro které je kvalifikován příslušnými kurzy a certifikacemi. Nesmí provádět výkony, na které není proškolen, certifikován, či jinak odborně připraven.

2. ZÁSADY PÉČE O SEBE:

Práci masérky chápu nejen jako povolání, ale i jako své životní poslání.

Plně si uvědomuji morální a etický dopad svých slov, myšlenek a činů na klienta.

Dbám aktivně o vyvážený rozvoj tělesné i duševní úrovně své osobnosti.

Pečuji o svůj vzhled – upravený zevnějšek a čistotu.

Uvědomuji si své profesní i etické hranice ve vztahu ke klientovi a za žádných okolností je nepřekračuji.

Nepřeceňuji ani nepodceňuji své schopnosti.

3. ZÁSADY PRÁCE S KLIENTEM:

Umožňuji klientovi předem se informovat o cenách a podmínkách, za kterých poskytuji své služby.

Na každé setkání přicházím dostatečně připravena, odpočata a příznivě naladěna.

Necítím-li se z jakýchkoli důvodů být schopna masírovat, dostatečně včas se zákazníkovi omluvím a po společné dohodě stanovíme náhradní termín setkání.

Před zahájením masérského výkonu zjistím dotazováním zdravotní stav klienta a podle toho posoudím postup a vhodnost prováděné terapie.

vždy jednám promyšleně a používám výhradně takové postupy, jejichž dopad na stav klienta je mi znám. Své postupy přizpůsobuji momentálnímu zdravotnímu stavu a duševnímu rozpoložení zákazníka.

Po celou dobu setkání věnuji klientovi plnou pozornost a vnímám vše, co by mohlo posloužit ke zlepšení jeho zdravotního stavu a k celkové úlevě. Respektuji jeho přání zvolit si masážní techniku, pokud tato není v rozporu s jeho zdravotním stavem.

V průběhu masáže respektuji právo klienta na odpočinek a celkové uvolnění. Udržuji s ním bezprostřední kontakt a veškeré pomůcky si připravuji tak, abych se od něj nemusela příliš vzdalovat.

Dbám o vytvoření příjemné a bezpečné atmosféry. Ctím soukromí klienta, obsah a průběh setkání zůstává pro ostatní tajemstvím

hovořím dostatečně nahlas, plynule a klidně, nepřikazuji, pouze nabízím, navrhuji nebo doporučuji. U klienta velmi oceňuji zpětnou vazbu a v průběhu masáže se aktivně dotazuji na jeho požadavky a pocity, jimž se snažím v rámci kodexu prováděnou masážní techniku přizpůsobit.

svým jednáním a chováním dbám o vlastní důstojnost, společenskou etiketu a obecnou morálku. V práci s klientem upřednostňuji prvky trpělivosti, vnitřního klidu a nezaujatosti. Ke klientovi se vždy chovám korektně a za všech okolností zachovávám profesionální odstup.

pro klienta jsem především masérem a terapeutem, snažím se mu pomáhat a prospívat v rámci svých odborných schopností a profesních možností.

Mám na paměti, že klient ke mně přichází hledat pomoc, proto se mi odevzdává do péče a svěřuje mi své problémy a pocity.

Pokud mi klient sděluje intimní problémy z osobního života, které nemají přímou souvislost s jeho zdravotním stavem, mohu je vyslechnout, projevit ke klientovi citlivý přístup, avšak v zájmu zachování profesionality nespadá do mých kompetencí se jimi zabývat, řešit je, ani je přenášet do svého soukromého života. Vyvaruji se pronášení osobních úsudků a zaujatých postojů, které by mohly masírovaného jakkoli ovlivnit. Pokud problém vyhodnotím jako závažný nebo vyžadující odbornou pomoc, mohu klienta odkázat na příslušného pracovníka pomáhajících profesí či na kvalifikovanou instituci.

Vyhrazuji si právo odmítnout přijetí klienta, který se na masáž dostaví pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek, chová se agresivně, destruktivně nebo jinak nevhodně, vyžaduje služby odporující mým profesním, morálním či soukromým zásadám.

Pokud se nevhodné chování klienta projeví až během masáže, opakuje se nebo stupňuje, vyhrazuji si právo setkání předčasně ukončit a po klientovi požadovat úhradu za již provedené masážní úkony.

Po skončení setkání řádně připravím všechny prostředky a pomůcky k dalšímu použití.